zondag 19 september 2021  om 10.00 uur
Voorganger: Ds. Marloes Meijer
Eredienst in de Kapel van de Prinsekerk

  
De eredienst is te volgen via facebook (video) of kerkdienstgemist (alleen audio)


VOORBEREIDING
Orgelspel door Jan Hendrik van de Kamp
Woord van welkom en mededelingen 

Moment van stilte voor gebed en inkeer
Wij gaan staan voor het intochtslied en de Bemoediging en de Groet

Intochtspsalm: Psalm 121: 1 en 2 ‘Ik sla mijn ogen op en zie’
Bemoediging en groet 

Psalm 121: 3 en 4 ‘De Heer brengt al uw heil tot stand’

Met de feestelijke startdienst van vorige week, is het kerkelijk jaar weer begonnen. En vandaag is het Vredeszondag. Bovendien begint maandag het Loofhuttenfeest voor de gelovige Joden. Twee feesten die alles te maken hebben met de lezingen van vandaag. Het thema van deze dienst is dan ook kwetsbare vrede.

Gebed van toenadering: Lied 282 ‘Genesteld aan uw hart’ 1 en 2
Gebed om ontferming
Lofprijzing: Lied302 A 

DIENST VAN HET WOORD
Gebed om verlichting met de heilige Geest
Schriftlezing (uit de NBV). Deuteronomium 13:2-6
lied 869: 1 en 6

Schriftlezing (uit de NBV): Marcus 9:30-37
Aansluitend aan de 2e schriftlezing zingen we Lied 339f

Verkondiging
Meditatief orgelspel, overgaand in Lied 920 ‘Gij hebt, o God, dit broze bestaan gewild’

DIENST VAN HET ANTWOORD
Gebeden besloten met het gezamenlijk bidden van het Onze Vader

Inzameling van de gaven
Uw bijdrage is welkom op bankrekeningnummer
NL95 INGB 0000 1464 29 t.n.v. Wijkgemeente De Prinsekerk. 
Tenzij anders aangegeven worden de bijdragen gelijkelijk verdeeld over de drie collectes.

Wij gaan staan voor het slotlied en de Zegen
Slotlied: Lied 1005 ‘Zoekend naar licht’

Wegzending en Zegen

Zegen
Gemeente: Amen
 

De schaalcollecte is deze week bestemd voor een project van Kerk in Actie:
Bouw de kerk in Syrië weer op.


We nemen weer plaats en luisteren naar het orgelspel van Jan Hendrik van de Kamp
 
 

terug