zondag 14 augustus 2022 om 10.00 uur

Eredienst in de Kapel van de Prinsekerk
Voorganger(s): Ds. Bert Kuipers

  
De eredienst is te volgen via facebook (video) of kerkdienstgemist (alleen audio)
 

Orgelspel

VOORBEREIDING
Woord van welkom en mededelingen
Moment van stilte voor gebed en inkeer

Intochtspsalm 74: 2, 12
Bemoediging en groet

Gebed van toenadering, Lied 301 K
Lied 302

DIENST VAN HET WOORD
Smeekgebed
Schriftlezing: OT Jeremia 23:23-29
Psalm 82: 1, 3

Schriftlezing NT Lucas 12:49-56
Acclamatie Lied 339 F
Lied 992

Verkondiging
Meditatief orgelspel
Lied 799:1, 2, 6

DIENST VAN HET ANTWOORD
Gebeden

Inzameling van de gaven
Uw bijdrage is welkom op bankrekeningnummer
NL95 INGB 0000 1464 29
t.n.v. Wijkgemeente De Prinsekerk
Tenzij anders aangegeven, worden de bijdragen gelijkelijk verdeeld over de drie collectes.


Slotlied 902: 1, 5, 6

WEGZENDING EN ZEGEN
Amen (gezongen)

OrgelspelDe schaalcollecte is deze week bestemd voor 
Kerk in Actie Zending Egypte

De kerk staat op tegen armoede in dorpen in Egypte
Op het uitgestrekte platteland van Egypte is de armoede groot. De werkloosheid is enorm en inwoners hebben nauwelijks toekomstperspectief. BLESS, de diaconale organisatie van de Koptisch-Orthodoxe Kerk, wil de leefomstandigheden in arme dorpen verbeteren door economische ontwikkeling te stimuleren. 
De armste inwoners krijgen hulp om stroom en water te kunnen betalen en en dorpelingen kunnen een microkrediet aanvragen om een eigen bedrijfje te starten. Dankzij een eigen inkomen, kunnen hun kinderen naar school en vertrekken minder jongeren naar de stad of het buitenland om hun leven op te bouwen.
Met de opbrengst van deze collecte steunt u het werk van Kerk in Actie in Egypte en andere zendingsprojecten. Helpt u mee? Geef in de collecte of maak uw gift over via NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte Kerk in Egypte.

Meer informatie op kerkinactie.nl/kerkinegypte
 
Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken? 
Hartelijk dank!

   

terug