zondag 29 januari 2023 om 10.00 uur

Eredienst in de Kapel van de Prinsekerk
Voorganger(s): Ds. Iet Buijser

  
De eredienst is te volgen via facebook (video) of kerkdienstgemist (alleen audio)Orgelspel

VOORBEREIDING
Woord van welkom en mededelingen
Moment van stilte voor gebed en inkeer

Intochtspsalm: 34 : 1,2 en 3
Bemoediging en groet

Gebed van toenadering, lied 275

Gebed om ontferming  
Glorialied 304

DIENST VAN HET WOORD
Gebed om verlichting met de heilige Geest
Lezing OT Sefanja 3, 9-13
Zingen: Lied 763

Lezing NT Matteüs 5, 1-12
Acclamatie na de lezingen, lied 339b 

Overdenking
Lied 321 : 1, 2, 4, 6 en 7

DIENST VAN HET ANTWOORD
Gebeden

Inzameling van de gaven
Uw bijdrage is welkom op bankrekeningnummer
NL95 INGB 0000 1464 29 t.n.v. Wijkgemeente De Prinsekerk. 
Tenzij anders aangegeven worden de bijdragen gelijkelijk verdeeld over de drie collectes.

Slotlied 973

WEGZENDING EN ZEGEN
Amen

We nemen weer plaats en luisteren naar het orgelspel van  Marinus HofmanDe schaalcollecte is deze week bestemd voor:
Actie Kerkbalans - Noodhulp in Pakistan

Maar liefst 33 miljoen mensen zijn daar getroffen door de heftigste regens ooit in het land. Grote overstromingen zijn het gevolg, een derde deel van het land staat onder water. En als het water straks weg is dreigt honger, want de oogsten zijn vernietigd. 
Via Kerk in Actie worden hulp geboden aan de getroffenen, meer informatie hierover vindt u op kerkinactie.nl.

 

terug