zondag 22 mei 2022 om 10.00 uur

Eredienst in de Kapel van de Prinsekerk
Voorganger(s): Ds. Harold Schorren

  
De eredienst is te volgen via facebook (video) of kerkdienstgemist (alleen audio)
 
  
Orgelspel 

VOORBEREIDING
Woord van welkom en mededelingen
Moment van stilte voor gebed en inkeer

Intochtspsalm 66: 1 en 6 en 7

Bemoediging en groet
Gebed van toenadering, lied 836 : 1, 4 en 5

Gebed om ontferming  

Zo bidden wij: 
Heer, ontferm U
Christus, ontferm U
Heer, ontferm U

Lofprijzing: Lied 305

DIENST VAN HET WOORD
Gebed 
Lezing OT Joёl 2 : 21 -27
Antwoordpsalm  Psalm 67

Lezing NT Johannes 14: 23-29
Acclamatie na de lezingen, lied 339f
Lied 370

Verkondiging
Meditatief orgelspel
Lied 1012 : 1, 4 en 5

DIENST VAN HET ANTWOORD
Dankgebed en voorbede

Inzameling van de gaven
Uw bijdrage is welkom op bankrekeningnummer
NL95 INGB 0000 1464 29 t.n.v. Wijkgemeente De Prinsekerk. 
Tenzij anders aangegeven worden de bijdragen gelijkelijk verdeeld over de drie collectes.

Slotlied 655 

WEGZENDING EN ZEGEN
Amen
 
 
De schaalcollecte is deze week bestemd voor:
Serve the city, Hemelvaartsactie
Bij Serve the City Rotterdam, een project van Samen 010, werken kerken van diverse denominaties en culturen met elkaar samen om zichtbaar en dienstbaar te zijn in Rotterdam. Over kerkmuren slaan christenen daarbij de handen ineen om zich samen in te zetten voor de stad. We hopen door praktische projecten iets zichtbaar te kunnen maken van Gods liefde.
Jaarlijks wordt ook de Hemelvaartsactie georganiseerd, een driedaagse van diaconale buurtacties rond Hemelvaart in verschillende wijken van Rotterdam. Hier zijn inmiddels rond de 60 kerken in 13 wijken bij betrokken.  
In een aantal wijken is er dit jaar ook een Paasspecial geweest, met bijvoorbeeld een kinderfeest, een pleinfeest, een speurtocht.

 

terug