zondag 16 juni 2024 om 10.00 uur

Eredienst in de Kapel van de Prinsekerk
Voorganger(s): Ds. Iet Buijser
Ouderling(en): Jenny Lausberg
Organist: Jan Hendrik v.d. Kamp

  
De eredienst is te volgen via Facebook (video) of Kerkdienst gemist (alleen audio)

VOORBEREIDING
Woord van welkom en mededelingen
Moment van stilte voor gebed en inkeer

Intochtspsalm 27 : 1, 2 en 7
Bemoediging en groet
Gebed van toenadering, lied 283
Gebed om ontferming 
Glorialied 648

DIENST VAN HET WOORD
Gebed om verlichting met de heilige Geest
Lezing OT Ezechiël 17, 22-24
Lied: Psalm 67
Lezing NT Marcus 4, 26-34
Acclamatie na de lezingen, lied 339f

Overdenking
Orgelspel, uitmondend in lied 903 : 1, 3 en 6

DIENST VAN HET ANTWOORD
Gebeden
Inzameling van de gaven
Uw bijdrage is welkom op bankrekeningnummer
NL95 INGB 0000 1464 29 t.n.v. Wijkgemeente De Prinsekerk.
Tenzij anders aangegeven worden de bijdragen gelijkelijk verdeeld over de drie collectes.

Slotlied 650 : 1, 2, 3, 4 en 7

WEGZENDING EN ZEGEN
Amen (gezongen)

Orgelspel

Vandaag collecteren wij voor liedbundels en liturgiebladen.


 
 

terug