zondag 14 juli 2024 om 10.00 uur

Eredienst in de Kapel
Voorganger(s): Ds. Iet Buijser
Ouderling(en): Jenny Lausberg
Organist: Aad van der Hoeven


De eredienst is te volgen via Facebook (video) of Kerkdienst gemist (alleen audio).

VOORBEREIDING
Woord van welkom en mededelingen
Moment van stilte voor gebed en inkeer
Intochtspsalm 85 : 1, 3 en 4
Bemoediging en groet
Gebed van toenadering, lied 283
Gebed om ontferming 
Glorialied 305

DIENST VAN HET WOORD
Gebed om verlichting met de heilige Geest
Lezing OT Jesaja 52, 1-6
Lied 916
Lezing NT Marcus 6, 6B-13
Als acclamatie na de lezingen, lied 433 : 5
Overdenking
Orgelspel, uitmondend in lied 1012 : 1, 4 en 5

DIENST VAN HET ANTWOORD
Gebeden

Inzameling van de gaven
Uw bijdrage is welkom op bankrekeningnummer NL95 INGB 0000 1464 29 t.n.v. Wijkgemeente De Prinsekerk. Tenzij anders aangegeven worden de bijdragen gelijkelijk verdeeld over de drie collectes.

Slotlied 695 : 1, 4 en 5

WEGZENDING EN ZEGEN

Amen (gezongen)

We collecteren vandaag voor vakantietassen voor de kinderen van de vrouwen van De Paraplu. Ook dit jaar hebben wij weer een aantal (15) vakantietassen voor kinderen toegezegd aan de vrouwen van Inloophuis De Paraplu. We willen die kinderen een goede vakantie in en rond het huis bezorgen met een tas met speelgoed en spelletjes die passen bij hun leeftijd. 

terug