zo 7 jun 2020  om 10.00 uur
Voorganger: Ds. Jaap van de Meent
Eredienst in de Kapel van de Prinsekerk

  
De eredienst is te volgen via facebook (video) of  kerkdienstgemist (alleen audio)VOORBEREIDING
Orgelspel
Woord van welkom en mededelingen
Moment van stilte voor gebed en inkeer

Intochtspsalm: Psalm 8: 1, 3 en 4

Bemoediging en groet

Zingen: Psalm 8: 6

Gebed om ontferming

Glorialied: lied 305

DIENST VAN HET WOORD
Gebed om verlichting met de heilige Geest 

Schriftlezing: Jesaja 65: 16c-25 (uit de NBV)

Zingen: Psalm 33: 1 en 8
Schriftlezing: Lucas 12: 25-26; 30-40  (uit de NBV)

Aansluitend aan de 2e schriftlezing zingen we Lied 339f

Verkondiging

Meditatief orgelspel
Zingen: lied 751: 1, 2 en 4

DIENST VAN HET ANTWOORD
Dankgebed en voorbeden 

Inzameling van de gaven
Uw bijdrage is welkom op bankrekeningnummer NL95 INGB 0000 1464 29 
t.n.v. Wijkgemeente De Prinsekerk. De bijdragen worden gelijkelijk verdeeld over de drie collectes.

Slotlied: lied 966: 1 en 5

WEGZENDING EN ZEGEN
Zegen
Gemeente: Amen (gezongen)


De schaalcollecte is vandaag bestemd voor het college van kerkrentmeesters, in het bijzonder voor de predikantsplaatsen.
  
  

terug