zo 2 aug 2020  om 10.00 uur
Voorganger: Ds. Nette Falkenburg
Eredienst in de Kapel van de Prinsekerk

  
De eredienst is te volgen via facebook (video) of  kerkdienstgemist (alleen audio)

  
  
VOORBEREIDING
Orgelspel
Woord van welkom en mededelingen

Moment van stilte voor gebed en inkeer
Intochtspsalm 139: 1 en 2

Bemoediging en groet
Zingen: Psalm 139: 8

gebed om ontferming                        
Lofprijzing (lied) 657: vers 1 en 4 ‘Zolang wij adem halen’         

DIENST VAN HET WOORD
Gebed om verlichting met de heilige Geest
Schriftlezing (uit de NBV): Jesaja 49: 14-20
Lied 647 ‘Voor mensen die weerloos’

Schriftlezing (uit de NBV) Marcus 9: 30-37
Aansluitend aan de 2e schriftlezing zingen we Lied 339f
Lied 991 ‚De eersten zijn de laatsten‘

Verkondiging
Meditatief orgelspel, overgaand in Lied 838: 1,2,3 ‚‘O grote God die liefde zijt‘

DIENST VAN HET ANTWOORD
Gebeden

Inzameling van de gaven
Uw bijdrage is welkom op bankrekeningnummer 
NL95 INGB 0000 1464 29 t.n.v. Wijkgemeente De Prinsekerk.
De bijdragen worden gelijkelijk verdeeld over de drie collectes.

Slotlied 791 ‘Liefde eenmaal uitgesproken’

WEGZENDING EN ZEGEN
gezongen Amen


De schaalcollecte is vanmorgen bestemd voor een door de diakenen gekozen doel: Kerk in Actie: help een stille coronaramp voorkomen
 
 

terug