zo 20 sep 2020  om 10.00 uur
Voorganger: Ds. Iet Buijser
Eredienst in de Kapel van de Prinsekerk

  
De eredienst is te volgen via facebook (video) of  kerkdienstgemist (alleen audio)

  
 
VOORBEREIDING
Orgelspel
Woord van welkom en mededelingen

Moment van stilte voor gebed en inkeer
Intochtspsalm 103 : 1, 3 en 9

Bemoediging en groet
Gebed van toenadering, lied 908 : 1 en 6

Gebed om ontferming  
Glorialied 705 : 1, 2 en 4 

DIENST VAN HET WOORD
Gebed om verlichting met de heilige Geest

Lezing OT Jona 3, 10 - 4,11
Lied 324

Lezing NT Matteüs 20, 1-16
Acclamatie na de lezingen, lied 339f

Overdenking
Meditatief orgelspel, overgaand in Lied 974 : 1, 2 en 5

DIENST VAN HET ANTWOORD
Gebeden

Inzameling van de gaven
Uw bijdrage is welkom op bankrekeningnummer 
NL95 INGB 0000 1464 29 
t.n.v. Wijkgemeente De Prinsekerk. 
De bijdragen worden gelijkelijk verdeeld over de drie collectes.

Slotlied 838

WEGZENDING EN ZEGEN
Zegen
gezongen Amen


De schaalcollecte is bestemd voor het Landelijke Jeugdwerk.

 

terug