zo 17 jan 2021  om 10.00 uur
Voorganger: Ds. Iet Buijser
Eredienst in de Kapel van de Prinsekerk

  
De eredienst is te volgen via facebook (video) of  kerkdienstgemist (alleen audio)

  
  
VOORBEREIDING
Orgelspel
Woord van welkom en mededelingen
Moment van stilte voor gebed en inkeer

Wij gaan staan voor de intochtspsalm en bemoediging en groet
Intochtspsalm 66, gespeeld en gesproken (onberijmd, vs. 1-9)

Bemoediging en groet

Wij nemen weer plaats.
Gebed van toenadering, lied 276, omspeeld

Gebed om ontferming  
Jan Hendrik v.d. Kamp speelt gloria.

DIENST VAN HET WOORD
Gebed om verlichting met de heilige Geest

Lezing OT Jesaja 62, 1-5
Lied 176, omspeeld

Lezing NT Johannes 2, 1-11
Acclamatie na de lezingen, lied 339a, gespeeld

Overdenking
Orgelmeditatie, uitmondend in lied 630 

DIENST VAN HET ANTWOORD
Gebeden
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, onze Vader

Inzameling van de gaven
Uw bijdrage is welkom op bankrekeningnummer
NL95 INGB 0000 1464 29 t.n.v. Wijkgemeente De Prinsekerk. 
Tenzij anders aangegeven worden de bijdragen gelijkelijk verdeeld over de drie collectes.

Wij gaan staan voor het slotlied en de zegen
Slotlied 791. Eerste vers gezongen door Henry Visser, overige verzen gesproken, alles begeleid door het orgel.

WEGZENDING EN ZEGEN
Zegen
Amen

Wij nemen plaats en luisteren naar orgelspel van Jan Hendrik


De schaalcollecte is vanmorgen bestemd voor een door de diakenen gekozen doel: De eigen wijkkas

   

terug